Basisopleiding psychodrama-DIRECTOR

 

 

 

PODIUM Psychodrama Opleidingen zijn:

geregistreerd bij het CRKBO;

maken deel uit van de  Nederlandse en Belgische Examenstichting, NBES, voor Psychodrama, Sociometrie, Groepspsychotherapie, Sociodrama en Roltraining;

zijn lid van de FEPTO, Federation of European Psychodrama Training Organisations

 

Hoe ziet onze Basisopleiding eruit?


Wat leer je?
De basisopleiding is er in het begin op gericht, dat deelnemers door zelfontdekkend leren inzicht krijgen in hun eigen levensthema’s.

Wij relateren dat steeds aan je latere rol als leider van groepen of psychodrama-director.
De basisopleiding mikt er uiteindelijk op, dat de trainee in staat is, in de context van zijn/haar werk,  mogelijkheden van de methode in te zetten.

Wie ben je? Aanvangsniveau

De basisopleiding psychodrama vraagt van de deelnemers, dat zij een vooropleiding hebben gehad op academisch of hbo-niveau of dat zij aantoonbaar op een daarmee vergelijkbaar niveau functioneren.
Je kunt dus een therapeut zijn, een manager, een trainer, een groepswerker, een pastor of predikant, een politiefunctionaris, een leerlingbegeleider, een docent, een ambtenaar voor reclassering, een coach, een supervisor, een HR-functionaris, een organisatieadviseur, een lid van van CvB of RvT. (zie ook lectuurkast nr 4) Allemaal beroepen, waarbij er contact is met mensen, die zich (willen) ontwikkelen. Daar kan het inzetten van psychodrama waardevol zijn. Dat geldt voor individueel werk en voor het werken met teams of groepen.

Wat kun je straks? Wat ben je straks?
De trainee is gegroeid in zelfkennis en zelfvertrouwen. Hij kan onderscheid maken tussen eigen problematiek en het leven van zijn cliënten.
Bij de beroepsmatige omgang met groepen en individuele personen loop je aan tegen vertragingen of zelfs impasses in het leer- of ontwikkelingsproces van de cliënt (klant, leerling, groep enz.).
Deelnemers aan de basiscursus leren psychodramavaardigheden zo aan te wenden, dat zij in staat zijn:
● contacten (ook trainingen) nieuwe impulsen en diepgang te geven;
● deelnemers en cliënten bij persoonlijke impasses te helpen;
● groepsprocessen opnieuw élan te geven.

Getuigschrift

Aan het eind van de opleiding wordt een getuigschrift uitgereikt. De uren daarin vermeld, zijn uitgangspunt voor de toelating tot de Voortgezette Opleiding Psychodrama.
Zij tellen ook mee voor de toelating tot de Learning Circle van de NBES. Dit is een overkoepelende opleiding die leidt tot internationaal Certified Practitioner (CP) Psychodrama.


Wat is er bijzonder aan onze opleiding?

 

1. Altijd direct instappen
2. Expliciet client centered
3. Dubbel leerproces: director en co-director


Toelichting
1. De opleiding is zo opgezet, dat geïnteresseerden niet behoeven te wachten tot er een nieuwe groep start, maar dat ieder bij elke nieuewe module kan instappen (na een intake gesprek).
 

2. We werken expliciet client centered. Dat wil zeggen, dat wij van meet af aan de grenzen van de deelnemers respecteren. We zijn ervan overtuigd, dat het eigen leertempo van onze studenten bepalend is voor de kwaliteit van hun leren.


3. We leren onze trainees een psychodrama-model waarbij zij zich zowel de rol van de director (regisseur) als de rol van opgeleide co-director eigen maken. Wij hebben de samenwerking tussen director en co-director verfijnd, in lijn met de praktijk van onze leermeesters Dean en Doreen Elefthery.(zie tekst 2 over de Elefthery’s in Lectuurkast) De rol van co-director krijgt nadrukkelijk aandacht. De co-director training is zeer ondersteunend voor het bemeesteren van de director-attitude.


Hoe zit de opleiding in elkaar?


Contactdagen
De basisopleiding bestaat uit 6 modules van 5 dagen.
Totaal 30 dagen.

Studiebelasting:
6x10 dagdelen (contact en training + supervisie) + 5 x 3 dd (studie) = 75 dagdelen

Zie ook onder Praktische gegevens (hieronder).

 

Studiemateriaal

De opleiding werkt met gratis handouts.

Boeken en tijdschriften worden niet voorgeschreven

Wel wordt er per opleiding literatuur aanbevolen om te lezen.

Deze lijsten zijn steeds up to date gemaakt.

De opleiding voldoet daarmee aan de standaards van de FEPTO
 

De kern van psychodrama trainingstrajecten en cursussen is integratie van de volgende elementen:

  • inzicht, vaardigheid, houding
  • ervaring, verbeeldingskracht, werkelijkheid
  • verleden, heden, toekomst
  • impasse, pijn, kans, succes
  • ideeën, verstand, emotie
  • angst, voorzichtigheid, durf
  • zorgvuldigheid en creativiteit

Ons doel

 

Onze opleiding is er op gericht, dat deelnemers na deze basisopleiding zelfstandig psychodramavormen binnen de context van hun eigen werk kunnen gebruiken, zowel met groepen als individueel. En óók: feitelijk gaan gebruiken.

De basisopleiding maakt je ook klaar om met succes door te gaan in de Voortgezette Opleiding, die je maakt tot beroepsbeoefenaar Psychodramaleider.
 

Gedragscode en klachtenprocedure

Wij conformeren ons aan de opstellingen en procedures omtrent gedrag en klachten van de beroepsverenigingen waarvan wij lid zijn.

Deze staan genoemd in de algemene voorwaarden van de Kamer van Koophandel. Deze voorwaarden zijn opvraagbaar.

Dit geldt voor al onze activiteiten.

 

 

Praktische gegevens

 

De vaste opleidingsdagen zijn de maandag en/of dinsdag van 10.30-17.30 uur 

Opleidingsdagen bestaan uit twee dagdelen van  ongeveer 3,5 uur:

Tussen de bijeenkomsten wordt verwacht: het schrijven van een reflectieverslag en het kennis nemen van de opgegeven literatuur (ong 4 uur)

 

 

Lokatie

Maarn en Maarsbergen


Uitvoerders
Drs. Marjorie Lap-Streur TEP en Drs. Jan Lap TEP;

diverse (internationale) gastdocenten.

Kosten
€600,=  per module particulier /  € 800,= zakelijk

Contact
info@lapstreur.nl
0031(0)499-474161
06-53834785
06-51572056Verder aanbod


Na de Basisopleiding kan de deelnemer doorlopen naar de Vervolg Opleiding.
 

 

 

Aanmelden


Kijk onder LapStreur, HOME-pagina, ACTUEEL,  voor informatie .
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Enige impressies van uitgevoerde modules 

 "Psychodrama en afscheid"

In deel 1 werd gewerkt met ervaringen van afscheid, rouw. We werkten met eigen persoonlijke ervaringen, maar ook als begeleider (van de ervaringen) van anderen bij deze processen.
De mogelijkheden van het inzetten van psychodrama bij de verwerking werden verkend.
Afscheid bleek heel actueel, maar ook een heel ruim veld te beslaan.


 "Psychodrama en sexualiteit en relaties"
In deel 2 stonden Relaties centraal, ook eenzaamheid, en de rol van sexualiteit. Eigen issues werden bewerkt en er werd gezocht de psychodramatische benaderingen van deze thematieken in de vingers te krijgen.
Steeds benutten we de materie, die de deelnemers zelf inbrengen.
Daarnaast was er uitvoerig aandacht voor de basisinstrumenten van het psychodrama.
 

 

"Psychodrama en Dromen"
Eigen dromen werden onderzocht in actie.
Diverse werkvormen werden geoefend.


"Psychodrama/bibliodrama en verhalen"
Onderzocht werd hoe de rijkdom en levenswijsheid opgeslagen in oude verhalen en teksten en personen licht kunnen werpen op het eigen leven. Het eigen leven hielp ook om de vertellingen beter de versaan.
Steeds was hert eigen leven in beeld en de technieken om verhalen verstaanbaar te maken.

"Psychodrama en adolescentie"
Eigen jeugd en het werken met jeugd waren themata, waarbij onderzocht werd hoe bedolven krachten van vroeger opgegraven en bruikbaar gemaakt konden worden. Tevens werden de invalshoeken onderzocht, die wel en niet gebruikt kunnen worden bij het werken met jongeren.

 

"Psychodrama en conflict"

Conflicten met anderen bleken nauw verwant met conflicten in ons zelf: keuzes, voorkeuren, moe gestreden, confrontatie-angst, eerder opgelopen pijn, gezichtverlies, vrees voor sympathieverlies, woede, en veel andere. Strategieën werden verkend voor de aanpak van conflicten aan de binnenkant en naar buiten. De kunst van het niet-winnen en niet-verliezen werd onderzocht. Ook de aanvaarding van het onmogelijke. De surplus-reality gaf ruimte aan veel emotioneel doorwerken.