Basisopleiding psychodrama-DIRECTOR

 

Voor praktische gegevens als data, tijden, enz. in 2019, en verder,  zie verderop!

Enige impressies van de uitgevoerde modules : zie onderaan!

 

PODIUM Psychodrama Opleidingen zijn:

geregistreerd bij het CRKBO;

maken deel uit van de  Nederlandse en Belgische Examenstichting, NBES, voor Psychodrama, Sociometrie, Groepspsychotherapie, Sociodrama en Roltraining;

zijn lid van de FEPTO, Federation of European Psychodrama Training Organisations

 

Hoe ziet onze Basisopleiding eruit?


Wat leer je?
De basisopleiding is er in het begin op gericht, dat deelnemers door zelfontdekkend leren inzicht krijgen in hun eigen levensthema’s. Wij relateren dat steeds aan je latere rol als leider van groepen of psychodrama-director.
De basisopleiding mikt er uiteindelijk op, dat de trainee in staat is, in de context van zijn/haar werk, de mogelijkheden van de methode in te zetten.

Wie ben je? Aanvangsniveau

De basisopleiding psychodrama vraagt van de deelnemers, dat zij een vooropleiding hebben gehad op academisch of hbo-niveau of dat zij aantoonbaar op een daarmee vergelijkbaar niveau functioneren.
Je kunt dus een therapeut zijn, een manager, een trainer, een groepswerker, een pastor of predikant, een politiefunctionaris, een leerlingbegeleider, een docent, een ambtenaar voor reclassering, een coach, een supervisor, een HR-functionaris, een organisatieadviseur, een lid van van CvB of RvT. (zie ook lectuurkast nr 4) Allemaal beroepen, waarbij er contact is met mensen, die zich (willen) ontwikkelen. Daar kan het inzetten van psychodrama waardevol zijn. Dat geldt voor individueel werk en voor het werken met teams of groepen.

Wat kun je straks? Wat ben je straks?
De trainee is gegroeid in zelfkennis en zelfvertrouwen. Hij kan onderscheid maken tussen eigen problematiek en het leven van zijn cliënten.
Bij de beroepsmatige omgang met groepen en individuele personen loop je aan tegen vertragingen of zelfs impasses in het leer- of ontwikkelingsproces van de cliënt (klant, leerling, groep enz.).
Deelnemers aan de basiscursus leren psychodramavaardigheden zo aan te wenden, dat zij in staat zijn:
● contacten (ook trainingen) nieuwe impulsen en diepgang te geven;
● deelnemers en cliënten bij persoonlijke impasses te helpen;
● groepsprocessen opnieuw élan te geven.

Getuigschrift

Aan het eind van de opleiding wordt een getuigschrift uitgereikt. De uren daarin vermeld, zijn uitgangspunt voor de toelating tot de Voortgezette Opleiding Psychodrama.
Zij tellen ook mee voor de toelating tot de Learning Circle van de NBES. Dit is een overkoepelende opleiding die leidt tot internationaal Certified Practitioner (CP) Psychodrama.


Wat is er bijzonder aan onze opleiding?

 

1. Altijd direct instappen
2. Expliciet client centered
3. Dubbel leerproces: director en co-director


Toelichting
1. De opleiding is zo opgezet, dat geïnteresseerden niet behoeven te wachten tot er een nieuwe groep start, maar dat ieder op elk moment kan instappen (na een intake gesprek).
 

2. We werken expliciet client centered. Dat wil zeggen, dat wij van meet af aan de grenzen van de deelnemers respecteren. We zijn ervan overtuigd, dat het eigen leertempo van onze studenten bepalend is voor de kwaliteit van hun leren.


3. We leren onze trainees een psychodrama-model waarbij zij zich zowel de rol van de director (regisseur) als de rol van opgeleide co-director eigen maken. Wij hebben de samenwerking tussen director en co-director verfijnd, in lijn met de praktijk van onze leermeesters Dean en Doreen Elefthery.(zie tekst 2 over de Elefthery’s in Lectuurkast) De rol van co-director krijgt nadrukkelijk aandacht. De co-director training is zeer ondersteunend voor het bemeesteren van de director-attitude.


Hoe zit de opleiding in elkaar?


Contactdagen
De basisopleiding bestaat uit 5 modules van zes dagen.
Totaal 30 dagen.

Studiebelasting:
5x12 dagdelen (contact en training + supervisie) + 5 x 3 dd (studie) = 75 dagdelen.

De opleiding voldoet daarmee aan de standaards van de FEPTO
 


Inhouden


De module-kenmerken zijn:

1. Vertrouwd raken
Dieptethema: Veiligheid opbouwen
Veiligheid voor alle deelnemers is de basis voor psychodrama, en dus ook voor onze cursussen bibliodrama. Veiligheid voor alle deelnemers is de basis voor psychodrama (en dus ook voor bibliodrama). Veiligheidsgrenzen zullen weliswaar variëren, omdat elke mens andere grenzen wil aanhouden voor zijn eigen veiligheid. Niettemin dient het de basisattitude te zijn van elke psychodramaleider (director) elke deelnemer een gevoel van veiligheid te bieden.
De eerste kennismaking maakt ons vertrouwd met elkaar, en natuurlijk ook wat met de methode. Elke deelnemer heeft te doen met het ondergaan van de werkwijze (het veilig erin staan) . Tegelijk kijkt hij met de ogen van een toekomstig leider (erbuiten staan). Het tweede aspect kan eigenlijk pas volgen, wanneer je diep bent gegaan in het eerste. Daarom ligt in het begin het accent nog niet op het leiden, maar op groeiend vertrouwen.
Veiligheid is vertrouwd raken met elkaar, met de methode, de opleiders én vertrouwd raken met de onderdelen van jezelf die je in het leven (en eventueel later ook als leider) parten spelen.
In de groep zijn er drie behoeften die iedereen heeft en waaraan voor elke nieuwe deelnemer gedurende diens  eerste bijeenkomsten steeds meer wordt voldaan:

 • the need for inclusion (je plek)
 • the need for control ( invloed hebben)
 • the need for affection (intimiteit)

Allengs wordt de groep steeds meer als een thuis. Dat heeft gevolgen, want: hoe je je gedraagt in de groep heeft verbinding met hoe je was in je gezin van herkomst. Vaak hebben mensen in hun basisgezin gedrag ontwikkeld dat nu niet meer adequaat is, ze nemen het wel mee het leven in. Ook in de groep.

 

2. De groep als thuis
Dieptethema: Afstand-nabijheid

Veiligheid van buiten en veiligheid van binnen gaan hand in hand. Het tweede kenmerk: “De groep als thuis” probeert je te helpen de rollen, posities en patronen, die je met je meedraagt van vroeger (van je gezin van herkomst op de eerste plaats, en van indruk nalatende ervaringen daarna op de tweede plaats) in beeld te krijgen en te bewerken. Het kunnen krachten zijn, het kan pijn uit het verleden of tegenkrachten zijn bij je persoonlijk groei. Groeien, leren, gaat een heel leven door.
Natuurlijk neem je ze mee in de groep; maar ook in je werk en in het verkeer en tegenover autoriteit, bij vriendschap en als je de tuin omspit. Krijgen ze een kans om in onze groep expliciet naar voren te komen, dan kunnen we ze met elkaar bezien, bewerken, vieren, ombuigen, versterken, en wat er maar nodig is. Groeiend inzicht in je eigen leven kan je helpen het onderscheid tussen je eigen levensissues en die van je groepsleden in de gaten te houden. Als je groepen leidt, waarbij de groepsleden persoonlijke impact ervaren, is het noodzakelijk je zo blanco mogelijk te kunnen inzetten voor de anderen. Het is van belang voor de groepsleden én voor jou als leider.
Daarom staan onze bijeenkomsten ook in het teken van "Thuis" : wat neem je mee van vroeger, hoezeer kan de groep een veilige haven worden..

3. Structureren én creatief zijn
Dieptethema: Spanning en controle
Psychodrama leiden gebeurt in de eerste plaats vakmatig: je hebt kennis van de methode, je kent de instrumenten en technieken. Vervolgens zet je die kennis door veel oefenen om in persoonlijke vaardigheid.
Tijdens het oefenen ontdek je ook je eigen creativiteit. Je neemt deel aan psychodrama’s in de vele posities (protagonist, antagonist, koorlid, stand-in, dubbelaar). Ervaar hoezeer bewegen, geluid, prikkeling van de andere zintuigen samenvloeien in emoties, denken, fantaseren en beleven. Er kan een nieuwe dimensie (visie, perspectief, idee, beleving) worden aangeboord. Dat komt ten tonele als een situatie, een stuk van je geschiedenis, je toekomst. In die beweging gaat je eigen creativiteit stromen.
Deze creativiteit zul je later ook inzetten als regisseur en bij de deelnemers van je eigen groepen help je hun creativiteit te laten stromen op hun maat.
Je ontwikkelt al oefenend zelfreflectie en zelfdiscipline, en tegelijkertijd beschik je over een structuur-discipline met een arsenaal aan technieken.

 

4. Regie: analyse en vormgeven
Dieptethema: Verhalen van het leven
Deze module staat het zelf leiden geheel centraal: psychodrama in het tweegesprek (monodrama), in een kleine groep of met veel mensen.
De aandacht ligt op veel oefenen. Je krijgt feed back van de andere deelnemers en van de opleiders. Je leert diagnostisch te kijken en keuzes te maken. Je analyseert de drama’s en onderzoekt alternatieve aanpakken. Je probeert vorm te geven aan de scènes van het eigen leven. Je bemerkt dat het lukt.
Je leert evenveel van het doen als van het meedoen. In het groepsproces zijn deze bijeenkomsten de fase van “performing”, alle deelaspecten vallen op hun plaats. Je ontdekt wat je al kunt en waaraan je nog moet werken.5. Je eigen weg gaan.

Dieptethema: jezelf serieus nemen
De deelnemers werken aan hun persoonlijke leerdoelen. Je wilt psychodrama’s goed en met plezier kunnen leiden. Maar je wilt ook met deze opleiding iets gaan doen.
We besteden aan deze beide doelstellingen expliciet en deelnemer-gericht aandacht.
Je blijft oefenen, maar het accent zal liggen op het vrij en gevarieerd omgaan met diverse werkvormen. Voor monodrama, voor groepen, voor rustige en lange tijd, voor half-uur acties.
Je werkt in de laatste periode van de basisopleiding ook aan een eind-opdracht, een werkstuk waarin wordt gereflecteerd op een onderdeel van psychodrama, en waarin een verantwoord actieplan wordt opgesteld om ermee aan de slag te gaan. Het tweede aspect van het werkstuk maakt de koppeling van psychodrama met de praktijk.


 

BELANGRIJK

BOVENSTAANDE VIJF KENMERKEN WORDEN VERWERKT EN BEACCENTUEERD IN DE DIVERSE MODULES, DIE WORDEN AANGEBODEN.  Zie verderop bij Praktische gegevens

 

 

Het leermodel


In de loop van onze 35-jarige ervaring is er een uitgebalanceerd didactisch model ontstaan. Dit model is de achtergrond van onze psychodrama-activiteiten. Alle aspecten van onze opleiding hebben daar een plaats. Deze aspecten krijgen gestalte in een molenfiguur, bekend als: Jan Lap’s Mill.
In de combinatie psycho-drama staat het woord ”psycho” voor: krachtbron, waarnemen, emotie en gevoel.

Het “drama” vertegenwoordigt: motiveren, besluiten, interactie en uitvoeren.
Wij koppelen onze cursustrajecten aan het volgende leermodel.
Deze molenfiguur omvat:
A een basis, B een corpus, C een top, en D de wieken. E is de centrale as waar alles om draait.
Hier volgt een nadere uitwerking.

A. De basis: veiligheid
Veiligheid voor alle deelnemers is de basis voor psychodrama, en dus ook voor onze cursussen. Veiligheidsgrenzen zullen weliswaar varieren, omdat elke mens andere grenzen wil aanhouden voor zijn eigeh veiligheid. Niettemin dient het de basisattitude te zijn van elke psychodramaleider (director) de deelnemers een gevoel van veiligheid te willen bieden.

B. Het Corpus: inhouden
De cursussen psychodrama bestaan uit vijf hoofdlijnen

 1. Opbouwen van de groep: kennis maken met elkaar en inhoud van de cursus
 2. De methodiek van het volgen: geleid willen worden als modaliteit van het leren
 3. De methodiek van het leiden: structuur en controle, gebonden vrijheid
 4. De interactie: de kunst van het doen kantelen van de werkelijkheid
 5. Afsluiten: de eigen weg uitstippelen

C. De top: trainingsdimensies
Deze dimensies zijn altijd aan de orde

 1. Korte intensieve theorievorming
 2. Oefenen van technieken en werkwijzen
 3. Omgaan met inter- en intrapsychische dynamieken
 4. Gevoelens en belevingen ruimte geven

D. De wieken: krachtenlijnen
Steeds dient een psychodramaleider op elke lijn de juiste keuze te maken.

 1. Posities: veraf blijven of nabij worden
 2. Perspectieven: is het verleden je steun of zoek je de toekomst
 3. Handelingsscala: hetzelfde doen of de werkelijkheid veranderen
 4. Behoeften: trainer oriented of de client centered werken

E. De as: integratie
De kern van psychodrama trainingstrajecten en cursussen is integratie van de volgende elementen:

 • inzicht, vaardigheid, houding
 • ervaring, verbeeldingskracht, werkelijkheid
 • verleden, heden, toekomst
 • impasse, pijn, kans, succes
 • ideeën, verstand, emotie
 • angst, voorzichtigheid, durf
 • zorgvuldigheid en creativiteit

Ons doel

 

Onze opleiding is er op gericht, dat deelnemers na deze basisopleiding zelfstandig psychodramavormen binnen de context van hun eigen werk kunnen gebruiken, zowel met groepen als individueel. En óók: feitelijk gaan gebruiken.

De basisopleiding maakt je ook klaar om met succes door te gaan in de Voortgezette Opleiding, die je maakt tot beroepsbeoefenaar Psychodramaturg.
 

Gedragscode en klachtenprocedure

Wij conformeren ons aan de opstellingen en procedures omtrent gedrag en klachten van de beroepsverenigingen waarvan wij lid zijn.

Deze staan genoemd in de algemene voorwaarden van de Kamer van Koophandel. Deze voorwaarden zijn opvraagbaar.

Dit geldt voor al onze activiteiten.

 

 

 

Praktische gegevens

 

NIEUWE MODULES

Keuze kan worden gemaakt in overleg met deelnemers.

Bij alle modules worden digitaal hand-outs verstrekt.

 De volgende modules kunnen op drie manieren worden benut:
1. als onderdeel van de opleiding
2. als losse module, met vrije inschrijving
3. op aanvraag, al of niet in company


Nieuwe stijl modules

21. Psychodrama en verhalen
22. Psychodrama en conflict

 

23. Psychodrama en adolescenten

24. Psychodrama en schuld en vergeving
25. Psychodrama en ethische dilemma’s 

26. Psychodrama en leiding geven
27. De plaats van de co-director
28. Psychodrama en seksualiteit en relaties
29. Psychodrama en dromen
30. Psychodrama en pesten
31. Psychodrama en kinderen
32. Psychodrama en toekomst
33. Psychodrama en time management
34. Psychodrama en korte werkvormen 
35. Psychodrama en groepsdynamica
36. Psychodrama en geweld
37. Psychodrama en rouw

 

Module 38 is speciaal gericht op predikanten en pastores.

Deze vindt plaats op dagen vast te stellen met de deelnemers

38. Psychodrama en de preek
Verrast door de tekst: de preek psychodramatisch benaderd.
Wij gaan de Bijbeltekst binnen. De schriftschrijver en het beschrevene ontmoeten de predikant.

De verraste predikant zoekt naar het oor van zijn/haar gehoor.

 

39. Psychodrama en schuld en vergeving

40. Scheppende kracht in jezelf

41. Psychodrama en verliesverwerking (najaar 2019)

42. Psychodrama en agressie

43. Bijbelse dromen en eigen dromen, psychodramatisch benaderd (Wintermodule 2019-2020)

44. Psychodrama en de kracht van verhalen (Lentemodule 2020)

 

 

Tijden 

De vaste opleidingsdag is vrijdag

De nadere gegevens stan oon der ACTUEEL

 

Lokatie

 Maarn en Nieuwegein


Uitvoerders
Drs. Marjorie Lap-Streur TEP en Drs. Jan Lap TEP;

diverse (internationale) gastdocenten.

Kosten
€ 400,= per module particulier /  € 550,= zakelijk

Contact
info@lapstreur.nl
0031(0)499-474161
06-53834785
06-51572056Verder aanbod


Na de Basisopleiding kan de deelnemer doorlopen naar de Voortgezette Opleiding.
 

 

 

Aanmelden


Kijk onder LapStreur, HOME-pagina, ACTUEEL,  voor informatie .
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Enige impressies van uitgevoerde modules 

 "Psychodrama en afscheid"

In deel 1 werd gewerkt met ervaringen van afscheid, rouw. We werkten met eigen persoonlijke ervaringen, maar ook als begeleider (van de ervaringen) van anderen bij deze processen.
De mogelijkheden van het inzetten van psychodrama bij de verwerking werden verkend.
Afscheid bleek heel actueel, maar ook een heel ruim veld te beslaan.
Als gastdocent trad op Pierre de Laat

 "Psychodrama en sexualiteit en relaties"
In deel 2 stonden Relaties centraal, ook eenzaamheid, en de rol van sexualiteit. Eigen issues werden bewerkt en er werd gezocht de psychodramatische benaderingen van deze thematieken in de vingers te krijgen.
Steeds benutten we de materie, die de deelnemers zelf inbrengen.
Daarnaast was er uitvoerig aandacht voor de basisinstrumenten van het psychodrama.
Als gastdocent trad op Edith Wegman.

 

"Psychodrama en Dromen"
Eigen dromen werden onderzocht in actie.
Diverse werkvormen werden geoefend.
Droom-expert mevrouw Drs. Barbara Roukema-Koning was gastdocent

"Psychodrama/bibliodrama en verhalen"
Onderzocht werd hoe de rijkdom en levenswijsheid opgeslagen in oude verhalen en teksten en personen licht kunnen werpen op het eigen leven. Het eigen leven hielp ook om de vertellingen beter de versaan.
Steeds was hert eigen leven in beeld en de technieken om verhalen verstaanbaar te maken.

"Psychodrama en adolescentie"
Eigen jeugd en het werken met jeugd waren themata, waarbij onderzocht werd hoe bedolven krachten van vroeger opgegraven en bruikbaar gemaakt konden worden. Tevens werden de invalshoeken onderzocht, die wel en niet gebruikt kunnen worden bij het werken met jongeren.

 

"Psychodrama en conflict"

Conflicten met anderen bleken nauw verwant met conflicten in ons zelf: keuzes, voorkeuren, moe gestreden, confrontatie-angst, eerder opgelopen pijn, gezichtverlies, vrees voor sympathieverlies, woede, en veel andere. Strategieën werden verkend voor de aanpak van conflicten aan de binnenkant en naar buiten. De kunst van het niet-winnen en niet-verliezen werd onderzocht. Ook de aanvaarding van het onmogelijke. De surplus-reality gaf ruimte aan veel emotioneel doorwerken.